سفارش تبلیغ
صبا
هر کسی کاو دور ماند از اصل خویش باز جوید روزگار وصل خویش